ഡൽഹി നഗരത്തിൽനിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ച

31c18thu3ccfb99g8225tlmed0 content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 2tt029tm619f04qq0c614kk72m delhi-rain-pictures

ഡൽഹി നഗരത്തിൽനിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ഡൽഹി നഗരത്തിൽനിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ഡൽഹി നഗരത്തിൽനിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ഡൽഹി നഗരത്തിൽനിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ഡൽഹി നഗരത്തിൽനിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ഡൽഹി നഗരത്തിൽനിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ഡൽഹി നഗരത്തിൽനിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ