ഗീത പ്രസിനെ പുകഴ്ത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 48pt2ifl75jrqjkel6d8r3f6aq 2achn3emee9nuss8he16ck916g gita-press-pm-narendra-modi

ഗീത പ്രസിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

ഗീത പ്രസിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

ഗീത പ്രസിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

ഗീത പ്രസിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

ഗീത പ്രസിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെത്തിയപ്പോൾ വഴിയരികിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ (മുകളിൽ). ഗീത പ്രസിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (താഴെ).

Image Credit: PIB

ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെത്തിയപ്പോൾ വഴിയരികിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ.

Image Credit: PIB

ആഘോഷത്തിന്റെ സമാപനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെത്തിയപ്പോൾ വഴിയരികിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ.

Image Credit: PIB