മഴയിൽ മുങ്ങി രാജ്യതലസ്ഥാനം

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 1bmvno27npv8ccu8qs28hkmkil 5mnr3bruoo17tb118tl3argdsh heavy-rain-lashes-parts-of-capital-city

കനത്ത മഴയിൽ ഡൽഹിയിലെ കർത്തവ്യപഥിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച..

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴയിൽ കളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ശക്തമായ മഴയിൽ ഡൽഹിയിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ നീങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ഡൽഹിയിൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയ്‌ക്കിടെ റോഡിലൂടെ നീങ്ങുന്ന അമ്മക്കുരങ്ങും കുഞ്ഞും

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ശക്തമായ മഴയിൽ ഡൽഹിയിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

ഡൽഹിയിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ