മോദി ഫ്രാൻസിൽ: വൻ സ്വീകരണം

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 5t8ra555pb2i796fa4fkbadt7k 158h1dv44lcbne7mjjt8ch1grd narendra-modi-in-france-pictures

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ഫ്രാൻസ്

Image Credit: PIB

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ഫ്രാൻസ്.

Image Credit: PIB

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ഫ്രാൻസ്.

Image Credit: PIB

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ഫ്രാൻസ്.

Image Credit: PIB

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ഫ്രാൻസ്.

Image Credit: PIB

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ഫ്രാൻസ്.

Image Credit: PIB

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ഫ്രാൻസ്.

Image Credit: PIB

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി ഫ്രാൻസ്.

Image Credit: PIB