ഭാരത് മണ്ഡപം രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച് മോദി

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 4oln77c9m8jhrj68cheept2j27 40g0hrfodrog3psn46ej0gj444 pm-narendra-modi-inaugurates-bharat-mandapam

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB.