ഗ്രീസിൽ മോദിയെ സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശജർ

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 5gre5qbj5uko141qvnu47df2ee narendra-modis-greece-visit-welcomed-by-the-indian-diaspora o9foemj3huoiot0s253flk3j7

ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ഗ്രീസിലെ ഏതൻസിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB