നരേന്ദ്ര മോദി ഗ്രീസിൽ

prime-minister-narendra-modi-in-greece-pictures content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 5lppb93t1o2apaulq04kgbl24p cu9tv0at7gfiq8dsscp327p36

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര ഗ്രീസ് സന്ദർശിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ

Image Credit: PIB

ഗ്രീസിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നു.

Image Credit: PIB

ഗ്രീസിലെത്തിയ മോദിക്കു നൽകിയ സ്വീകരണം.

Image Credit: PIB

ഗ്രീസിലെത്തിയ മോദിക്കു നൽകിയ സ്വീകരണം.

Image Credit: PIB

എതൻസിലെ ടൂംബ് ഓഫ് അൺനോൺ സോൾജ്യർ സ്മാരകത്തിൽ ആദരമർപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

എതൻസിലെ ടൂംബ് ഓഫ് അൺനോൺ സോൾജ്യർ സ്മാരകത്തിൽ ആദരമർപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB