പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories prime-minister-narendra-modi-in-south-africa-for-brics-summit-2023 3rekk5548iq3i9o6f2ts1m7aqv 7teo1vuife7u70f5h3kunb83d3

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB.