ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിച്ച് മോദി

6tnedhd2fmrvj32iptisg0ll6t content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 13ismg2o3u9t81hurr9a7llrrh narendra-modi-honoring-indias-exceptional-educators

ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB