ജി20 ഉച്ചകോടി: തയാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

3m0mnjhle5nrgmb0tbljga57rq content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 78dg2mna02pulp200nl3junq00 new-delhi-gets-makeover-for-g20-summit0

ജി20 ഉച്ചകോടി: തയാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ.

Image Credit: IANS

ജി20 ഉച്ചകോടി: തയാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

Image Credit: IANS

ജി20 ഉച്ചകോടി: തയാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

Image Credit: IANS

ജി20 ഉച്ചകോടി: തയാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

Image Credit: IANS

ജി20 ഉച്ചകോടി: തയാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

Image Credit: IANS

ജി20 ഉച്ചകോടി: തയാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

Image Credit: IANS

ജി20 ഉച്ചകോടി: തയാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

Image Credit: IANS