ജി20: നേതാക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ദേശീയമൃഗങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 6nl69g4bnlnu2p347rqortr4qd g20-summit-new-park-showcases-sculptures-of-national-birds-animals-from-member-nations 6opfgr5bs8fak6hqrmdlfii0l5

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലിന്റെ രൂപം ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായ ജി20 പാർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ

Image Credit: IANS/Anupam Gautam

ഇന്തൊനീഷ്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമായ കൊമോഡോ ഡ്രാഗന്റെ രൂപം ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായ ജി20 പാർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: IANS/Anupam Gautam

യുകെയുടെ ദേശീയ മൃഗമായ സിംഹത്തിന്റെ രൂപം ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായ ജി20 പാർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: IANS/Anupam Gautam

ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ മൃഗമായ കംഗാരുവിന്റെ രൂപം ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായ ജി20 പാർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: IANS/Anupam Gautam

ബ്രസീലിന്റെ ദേശീയ മൃഗമായ ജാഗ്വറിന്റെ രൂപം ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായ ജി20 പാർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: IANS/Anupam Gautam

ഫ്രാൻസിന്റെ ദേശീയ പക്ഷിയായ ഗല്ലിക് റൂസ്റ്ററിന്റെ രൂപം ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായ ജി20 പാർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: IANS/Anupam Gautam

അർജന്റീനയുടെ ദേശീയ മൃഗമായ പ്യൂമയുടെ രൂപം ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായ ജി20 പാർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: IANS/Anupam Gautam