മധ്യപ്രദേശിൽ ആവേശം വിതറി രാഹുൽ ഗാന്ധി

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 57r1tgilh90hb75d3uojltk67k assembly-election-2023-rahul-gandhi-in-madhya-pradesh-pictures 5jjst44u4vm8fcvphid3bjgtgm

മധ്യപ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി..

Image Credit: Facebook / Rahul Gandhi

മധ്യപ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി

Image Credit: Facebook / Rahul Gandhi

മധ്യപ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി

Image Credit: Facebook / Rahul Gandhi

മധ്യപ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി

Image Credit: Facebook / Rahul Gandhi

മധ്യപ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി

Image Credit: Facebook / Rahul Gandhi

മധ്യപ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി

Image Credit: Facebook / Rahul Gandhi