മാലിന്യ പുകമഞ്ഞിൽ മുങ്ങിയ ഡൽഹി

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories delhi-air-pollution-levels-breach-hazardous-category 7cn286l3l9rgqh527spts9lugl 53l3je4ejkqoc8i39dvg11umre

മാലിന്യ പുകമഞ്ഞിൽ മുങ്ങിയ ഡൽഹിയിലെ ദൃശ്യം

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

മാലിന്യ പുകമഞ്ഞിൽ മുങ്ങിയ ഡൽഹിയിലെ ദൃശ്യം.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

മാലിന്യ പുകമഞ്ഞിൽ മുങ്ങിയ ഡൽഹിയിലെ ദൃശ്യം.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

മാലിന്യ പുകമഞ്ഞിൽ മുങ്ങിയ ഡൽഹിയിലെ ദൃശ്യം.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

മാലിന്യ പുകമഞ്ഞിൽ മുങ്ങിയ ഡൽഹിയിലെ ദൃശ്യം.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ

മാലിന്യ പുകമഞ്ഞിൽ മുങ്ങിയ ഡൽഹിയിലെ ദൃശ്യം.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ∙ മനോരമ