ധീരജവാൻമാർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories e4p1p6ku5g64dd4estev1p93a 19nse3i594c9ebkoj4if189e8m prime-minister-narendra-modi-arrived-in-himachal-pradesh-to-celebrate-diwali-with-soldiers

ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ലെംപ്ചയിൽ സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Image Credit: X Platform

ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ലെംപ്ചയിൽ സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Image Credit: X Platform

ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ലെംപ്ചയിൽ സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Image Credit: X Platform

ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ലെംപ്ചയിൽ സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Image Credit: X Platform

ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ലെംപ്ചയിൽ സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Image Credit: X Platform

ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ ലെംപ്ചയിൽ സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Image Credit: X Platform