പ്രാണപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ പൂർണം; നേതൃത്വം നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി;

content-mm-mo-web-stories-news-2024 content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 5c590bvh475r5j86ptfg6gl80q 21r7u33rb386ne0cjt132h0h0v ayodhya-ram-temple-consecration-ceremony-pictures

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB