പ്രാർഥനാനിർഭരം അയോധ്യ; ചടങ്ങിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ;

content-mm-mo-web-stories-news-2024 content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 2cat5tgdshf0fmb1a6f4fjslvf 3e690fnvo16r62a6l29e064ukc ayodhya-ram-temple-consecration-ceremony-updates

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB