റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന് ഒരുങ്ങി രാജ്യം; ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ.

content-mm-mo-web-stories-news-2024 content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 12jqm2beh76f8utsnqqlfeuqn1 republic-day-arrangements-have-been-wrapped-up kjet0p2c6i494k4kgg4purjd7

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB