ഇടക്കാല ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ;

content-mm-mo-web-stories-news-2024 content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 14l1neo3ec46gbqe7rn6029fua pictures-of-minister-nirmala-sitharaman-leaves-the-finance-ministry-for-parliament-to-present-the-interim-budget 1422a00houmdfln1j9u13g8gg7

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ : മനോരമ