ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ക്രാബ് റോസ്റ്റ്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam content-mm-mo-web-stories-pachakam-2022 mud-crab-hot-and-spicy-roast 5n8ufugjkat9qs9o4l3nlt0o03 2rfi0hl8c6hpokk3ik51alek6d

ഞണ്ടുകറിയുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുകറി വേണ്ട എന്നാണ് പഴഞ്ചൊല്ല്.

Image Credit: Antony Baby /Manoramaonline

ഞണ്ടിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ പൊന്നുള്ളതു കിട്ടിയാൽ രുചിയുടെ പൊടിപാറും

Image Credit: Antony Baby /Manoramaonline

ഞണ്ടിന്റെ മുട്ടയാണ് പൊന്ന്

Image Credit: Antony Baby /Manoramaonline

ആവിപാറുന്ന സ്പൈസി ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് രുചിക്കൂട്ടുമായി ഷെഫ് ബ്രോസ്..

Image Credit: Antony Baby /Manoramaonline