നൂഡിൽസിന്റെ കഥ

740trbted09jsiskapkhc3d1vr content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 4892ipfrq4c0qe3rscr89k53gg content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 the-story-of-noodles

ലോകത്തെ കുരുക്കിയിട്ട രുചിവല

Image Credit: enterphoto/istockphoto

ലോകമെങ്ങും ആരാധകരുള്ള ഈ വിഭവത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഒരു ബൗൾ നൂഡിൽസ് പോലെയാണ്

Image Credit: ajaykampani/istockphoto

പുരാതന ചൈനയിൽ നൂഡിൽസിനെ ബിങ് എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നത്.

Image Credit: Taniya Mathew