കാപ്പി ഉൽപാദകരായിട്ടുള്ള ആദ്യ 10 രാജ്യങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam nhptgbefddmhjsfnv2or1091h image-one-which-country-produces-the-most-coffee content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 28rap0hgs2gbrvaur4grnso78u

ബ്രസീൽ

വാർഷിക ഉൽപാദനം : 2.6 മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ.

Image Credit: Acrotty / iStockPhoto.com

വിയറ്റ്നാം

വാർഷിക ഉൽപാദനം : 1.6 മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ

Image Credit: Alex Raths / iStockPhoto.com

കൊളംബിയ

വാർഷിക ഉൽപാദനം: 810,000 മെട്രിക് ടൺ

Image Credit: 5second / iStockPhoto.com

ഇന്തൊനീഷ്യ

വാർഷിക ഉൽപാദനം : 660,000 മെട്രിക് ടൺ

Image Credit: GeorgHanf / iStockPhoto.com

ഇത്യോപ്യ

വാർഷിക ഉൽപാദനം : 384,000 മെട്രിക് ടൺ

Image Credit: Adam Smigielski / iStockPhoto.com

ഹോണ്ടുറാസ്

വാർഷിക ഉൽപാദനം : 349,000 മെട്രിക് ടൺ

Image Credit: Luliia Chetvertkova / iStockPhoto.com

ഇന്ത്യ

വാർഷിക ഉൽപാദനം : 348,000 മെട്രിക് ടൺ

Image Credit: Amenic181 / iStockPhoto.com

യുഗാണ്ട

വാർഷിക ഉൽപാദനം : 288,000 മെട്രിക് ടൺ

Image Credit: Nodar Chernishev / iStockPhoto.com

മെക്സിക്കോ

വാർഷിക ഉൽപാദനം : 234,000 മെട്രിക് ടൺ

Image Credit: AlexRaths / iStockPhoto.com

ഗ്വാട്ടിമാല

വാർഷിക ഉൽപാദനം : 204,000 മെട്രിക് ടൺ

Image Credit: AegeanBlue / iStockPhoto.com