ഉള്ളം തണുപ്പിക്കും സ്ട്രോബറി കുൽഫി

5m88uf8itjfnab0qeqdmapmbc1 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 kst5uhu869hk8gdle23h83ucs strawberry-kulfi

ഫ്രഷ് സ്ട്രോബറി കുൽഫി

പഴുത്തുതുടുത്ത സ്ട്രോബറിപ്പഴങ്ങൾ ആരെയും മോഹിപ്പിക്കും.

ഐസ്ക്രീമുമായി സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും കുൽഫി കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുമുള്ളതും ക്രീമിയുമാണ്.

വട്ടവടയിലെ ഫാമിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത ഫ്രഷ് സ്ട്രോബറി കൊണ്ടൊരു കുൽഫി രുചി.

Image Credit: Jimmy Kamballur