ഈസ്റ്റർ സ്പെഷൽ രുചിയുമായി താടിക്കാരൻ

2040gm49n63lh0gr3phj4ai3mo content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 40e6jfsnj1eanl7drnhpm8dfvt afghani-mutton-shank-recipe-by-susan-abraham-and-marc-antony content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023

മട്ടൺ ഷാങ്ക്, ഇതിന്റെ സ്വാദ് കഴിച്ചു തന്നെ അറിയണം

വ്ളോഗർ ദമ്പതിമാരായ താടിക്കാരനും ഭാര്യ സൂസമ്മയുമാണ് രുചിക്കൂട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്

ഈസ്റ്ററിനു നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിലൊരുക്കാം ഈ രുചിക്കൂട്ട്