കനലിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്ത രുചികൾ

51jtaq5qr8559ko599g0riru37 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 53rm6vr7ptp3aachlefb8e16dm spicy-grilled-bbq-recipe content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023

ഗ്രിൽഡ് ലാംപ് ചോപ്സ്; ആടിന്റെ വാരിയെല്ല് കനലിൽ ചുട്ടെടുത്തത്

ബാർബിക്യൂ ടാമറിൻഡ് ചിക്കൻ, ഭക്ഷണപ്രേമികളുടെ മനസ്സുനിറയ്ക്കും വിഭവം

ഗ്രിൽഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ പ്രോൺസ്, കൊതിപ്പിക്കും രുചി

കനലിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്ത നല്ല ഒന്നാന്തരം മീൻ രുചി.

Image Credit: Jimmy Kamballur