ഇഡ്ഡലി പല രുചിയില്‍ തയാറാക്കാം

content-mm-mo-web-stories-pachakam-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam different-types-of-Idlis 2qr6garsn7nrf07mejt1uf8tmu 7hiet9su3f4755nhinkbb1k8jj

റവ ഇഡ്ഡലി.

രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി

Image Credit: sanjay ramchandran

ഫ്രൈ ചെയ്ത മിനി ഇഡ്ഡലി

വെജിറ്റബിൾ ഇഡ്ഡലി

ഓട്സ് ഇഡ്ഡലി

Image Credit: rakskitchen

റാഗി ഇ‍‍ഡ്ഡലി

Image Credit: code2cook