പ്രഷര്‍ കുക്കര്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന ഭയം വേണ്ട

content-mm-mo-web-stories-pachakam-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 2sgd3qjonbim028d47ng0fad8d 57mo8oopv982t5qp8m7hctka8 tips-to-safely-use-pressure-cooker

ശരിയായ അറിവും മുന്‍കരുതലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ കുക്കര്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കാം

Image Credit: Canva

അടുക്കളയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രഷർ കുക്കർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

Image Credit: Canva

പ്രഷർ കുക്കർ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർമ്മാതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വായിക്കാം

Image Credit: Canva

ഓരോ ഉപയോഗത്തിനും മുമ്പ്, പ്രഷർ കുക്കറില്‍ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളോ വിള്ളലുകളോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക

Image Credit: Canva

ശരിയായ പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുക

Image Credit: Canva

വിഭവത്തിന് അനുയോജ്യമായ പാചക സമയവും പ്രഷർ ക്രമീകരണവും പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മാനുവൽ ഉപയോഗിച്ച് മനസിലാക്കുക.

Image Credit: Canva