ടൊമാറ്റോ റൈസ് തയാറാക്കുമ്പോൾ ഈ ടിപ്സ് മറക്കരുത്!

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 2v79npekhkicdvdfes40d0tka0-list 7upeb20p0oqcm5e83ut1v5r74o

റൈസുകളിൽ പ്രധാനിയാണ് ടൊമാറ്റോ റൈസ്

Image Credit: Canva

ഇനി ടൊമാറ്റോ റൈസ് തയാറാക്കുമ്പോൾ ഈ ടിപ്സ് കൂടി പരീക്ഷിക്കാം

Image Credit: Canva

ടൊമാറ്റോ റൈസ് തയാറാക്കുമ്പോൾ അരി നന്നായി വേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

Image Credit: Canva

ടൊമാറ്റോ റൈസിന്റെ രുചി വർധിപ്പിക്കാൻ പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ വേണം

Image Credit: Canva

വെളുത്തുള്ളി, സവാള, എരിവിനാവശ്യമുള്ള മുളക് തുടങ്ങി രുചി വർധിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളവ വേണം

Image Credit: Canva

ഒരിക്കലും റൈസ് പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെയ്ക്കരുത്.

Image Credit: Canva