കറന്റ് ബിൽ കുത്തനെ കൂടാതെ എസി ഉപയോഗിക്കാൻ 5 മാർഗങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-sampadyam five-way--to-control-electricity-consumption-while-using-air-conditioner 5c3igqvp8cnjjb2ikf1ocr17jb content-mm-mo-web-stories-sampadyam-2022 5vahle5209u98lihufnqs1s3ov

സർവീസ് മുടക്കരുത്

എസി സർവീസ് കൃത്യമായി ചെയ്യുക. സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഫംഗസ്, പൂപ്പൽ എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യുക.

Image Credit: Shutterstock

ലീക്ക് ഉണ്ടോ

എസിയുടെയും വിൻഡോഫ്രെയിമിന്റെയും ഇടയിൽ ഗ്യാപ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലീക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് കൂളിങ്ങിനെ ബാധിക്കും. സീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Image Credit: Shutterstock

ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം

ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്തു എസി ഉപയോഗം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാം. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം സ്വയം ഓഫ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. മുറി തണുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ എസി ആവശ്യമില്ല.

Image Credit: Shutterstock

കട്ട് ഓഫ് ടെപറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം

കട്ട് ഓഫ് ടെപറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്താൽ, മുറിയിലെ ഊഷ്മാവ് നിശ്ചിത ടെപറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ എസി കട്ട് ആകും. വീണ്ടും ഊഷ്മാവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എസി തനിയെ ഓണാകും.

Image Credit: Shutterstock

എയർ ഫിൽട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക

എസിയിലെ എയർ ഫിൽട്ടൽ പതിവായി ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എയർ ഫിൽറ്ററിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊടി നീക്കം ചെയ്താൽ തന്നെ എസി കൂളിങ് സുഗമമാകും.

Image Credit: Shutterstock