ആധാറും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ബാങ്കിടപാടുകൾ നടക്കില്ല

content-mm-mo-web-stories-sampadyam-2023 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-sampadyam 45aulv7h821snvbf2vh937kd2q banking-services-may-not-get-you-because-of-pan-aadhar-non-linking 7c9sok82jdagtu50gbjqfigepq

ലോൺ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാനാവില്ല. നിലവിലുള്ള ലോൺ/ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ പുതുക്കാനുമാവില്ല

ഒരു ദിവസം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന തുക പരമാവധി 50000 രൂപ മാത്രം. വർഷം 20 ലക്ഷം രൂപയിലേറെ പണമായി പിൻവലിച്ചാൽ 2 ശതമാനത്തിനു പകരം 20 ശതമാനമാകും ടിഡിഎസ്

പുതിയ ഡെബിറ്റ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കില്ല

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനോ റിഡീം ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനാവില്ല

50000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള വിദേശ കറൻസി വാങ്ങാനാവില്ല

വസ്തുവിന്റെ വാങ്ങലോ വിൽപ്പനയോ നടക്കില്ല

ഇരുചക്രവാഹനമൊഴികെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന പറ്റില്ല

web stories
Read Article