മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ

content-mm-mo-web-stories-sampadyam-2023 content-mm-mo-web-stories 1n9o3s22kln5hk95r73b74j9r8 content-mm-mo-web-stories-sampadyam medical-expenses-can-be-claimed-as-follows 6394d4sib7uvepnhag1t4pmvn7

അപകടത്തെക്കുറിച്ച് എത്രയും വേഗം പോലീസിനെയും നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിനെയും അറിയിക്കുക

ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ നിങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറിൽ നിന്നോ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നേടുക.

പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്, മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്, മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്കുള്ള ബിൽ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ രേഖകളും ശേഖരിക്കുക.

നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുക.

വലിയ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകളിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു നിയമ പ്രൊഫഷണലുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവർ സഹായിക്കും.

അപകടം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ കാർ ഇൻഷുറൻസിലും കവർ ചെയ്യാം. എന്നാൽ പോളിസിയും കവറേജും ആശ്രയിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടും. ബാക്കപ്പായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

മതിയായ പരിരക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ പോളിസി ഏതാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക. അധിക കവറേജ് ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കുക.