ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മിനിമം ഡ്യൂ തുക അടച്ചാൽ?

content-mm-mo-web-stories-sampadyam-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-sampadyam 76a7jtgm1vddjqoim0k83d4fpe pros-and-cons-of-minimum-due-amount-facility-in-credit-card-payment he0rvqt97dn5ms040it4rpall

മിനിമം ഡ്യൂവിന്റെ അടച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ

Image Credit: Canva

സിബിൽ സ്കോർ മോശമാവുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാം

Image Credit: Canva

തുക കുറച്ചെങ്കിലും അടച്ചുവെന്നു പരിഗണിച്ച് ലേറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഫീ ഈടാക്കില്ല

Image Credit: Canva

ബിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനു തുക അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവിടാം

Image Credit: Canva

മിനിമം ഡ്യൂ മാത്രം അടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ

Image Credit: Canva

പലിശഭാരം പലമടങ്ങാവും: മിനിമം ഡ്യൂ മാത്രം അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള പർച്ചേയ്സുകൾക്ക് ഈ പലിശരഹിത കാലയളവ് ലഭിക്കില്ല.

Image Credit: Canva

പർച്ചേയ്സ് നടത്തുന്ന ദിവസം മുതൽ പലിശ ഈടാക്കും

Image Credit: Canva

തുടർച്ചയായി മിനിമം ഡ്യൂ തുക മാത്രം അടച്ചാൽ സിബിൽ സ്കോറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

Image Credit: Canva

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലുള്ള മുഴുവൻതുക തന്നെ അടയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Image Credit: Canva

അത്യാവശ്യത്തിന് വല്ലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെങ്കിലും മിനിമം തുക മാത്രം അടച്ചുപോവാമെന്ന പ്രലോഭനം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കടക്കെണിയിലാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

Image Credit: Canva