കേരളത്തിനു വിജയം

dbb1i8cuckr32eaiooiti9q4s 77ge7b72ru1l59fvbcc4r08esj content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-sports kerala-won-the-first-match-of-the-subroto-cup content-mm-mo-web-stories-sports-2023

സുബ്രതോ കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിനു വിജയം.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

ഗുജറാത്തിനെതിരെയാണ് കേരളം വിജയിച്ചത്

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ