ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ക്രമീകരിക്കാം

content-mm-mo-web-stories 1mpprhkrkt7q38d2ilcpa0p3et 2srbdsb0apcr0nvo3j3hlgu60 gdrive-organize-how-to content-mm-mo-web-stories-technology content-mm-mo-web-stories-technology-2024

ഫോൾഡറുകളും സബ്ഫോൾഡറുകളും: ഫയലുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന മാർഗമാണിത്

Image Credit: Canva

ഫോൾഡറുകൾക്കും ഫയലുകൾക്കുമായി സ്ഥിരമായ നാമകരണ രീതി ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു തീയതി ഫോർമാറ്റ് (YYYY-MM-DD) തുടർന്ന് ഫയലിനായി തിരിച്ചറിയാനുള്ള പേരും ഉപയോഗിക്കാം.

Image Credit: Canva

കളർ കോഡിങ്: ഫോൾഡറുകൾ ദൃശ്യപരമായി എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കളർ-കോഡ് ചെയ്യാം.

Image Credit: Canva

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം: പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലുകളും ഫോൾഡറുകളും അടയാളപ്പെടുത്താൻ നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുക.

Image Credit: Canva

തിരയുക: ഫയലുകൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശക്തമായ ഒരു തിരയൽ സംവിധാനം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലുണ്ട്.

Image Credit: Canva

ലേബലുകൾ (പണമടച്ചുള്ള ഫീച്ചർ): നഫയലുകളിലേക്കും ഫോൾഡറുകളിലേക്കും ടാഗുകൾ ചേർക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന പണമടച്ചുള്ള ഫീച്ചറാണ് ലേബലുകൾ.

Image Credit: Canva

ആക്‌റ്റിവിറ്റി സൈഡ്‌ബാർ: നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ ആക്‌സസ് ചെയ്‌തതോ പരിഷ്‌കരിച്ചതോ ആയ ഫയലുകൾ ആക്‌റ്റിവിറ്റി സൈഡ്‌ബാർ കാണിക്കുന്നു.