ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്: ഇനി 150% അധിക തൊഴിൽ സാധ്യത

content-mm-mo-web-stories 7o6i8ngn0ps4gp1d99mdvhjlfv content-mm-mo-web-stories-thozhilveedhi-2023 content-mm-mo-web-stories-thozhilveedhi artificial-intelligence-job-opportunities-increasing 7b9fa82nlob0lvijqv4rdbpss2

എെഎ അനുബന്ധ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിൽ റെക്കോർഡ് വർധന.

Image Credit: AFP

തൊഴിൽഭാരത്തിന്റെ 26 ശതമാനം ഒാട്ടോമേറ്റഡ് ആയേക്കുമെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

Image Credit: AFP

ക്രിയേറ്റീവ്, മാർക്കറ്റിങ് വ്യവസായങ്ങളിലും വിപുലമായ തൊഴിൽ സാധ്യത

Image Credit: AFP

ഗ്ലോബൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ത്യയും

Image Credit: AFP