ഏറ്റവും ചെറിയ ചിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യങ്ങൾ.

https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel 54q3f2gj3dj0qtom1ub18onh1r https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel-2022 web-stories klkl3bugct1qscon4sp5ob5ub

ഭൂട്ടാൻ

റോഡ് മാർഗം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരി എത്താം , ദിവസ ചിലവ് : 1000 to 2000

ശ്രീലങ്ക

ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് : 10000 to 20000 , ദിവസ ചിലവ് : 3000 to 5000

വിയറ്റ്നാം

ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് : 25000 to 35000 , ദിവസ ചിലവ് : 3000 to 5000

മലേഷ്യ

ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് : 15000 to 20000 , ദിവസ ചിലവ് : 3000 to 3500

കമ്പോഡിയ

ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് : 25000 to 30000 , ദിവസ ചിലവ് : 3000 to 3500