തലകീഴായി കിടന്നു മാന്ത്രികക്കല്ല് ചുംബിക്കാം

5j71tbiahvhetrn2o2hns27g00 ccfoign5806jelpn8uvbkehkc https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel-2022 web-stories

അയർലണ്ടിലെ കോർക്കിനടുത്തുള്ള ഒരു മധ്യകാല കോട്ടയാണ് ബ്ലാർണി കാസിൽ

Image Credit: Shutterstock

മാർട്ടിൻ നദിക്ക് സമീപം, 1,500 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയില്‍ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ബ്ലാർണി കാസിൽ

Image Credit: Shutterstock

ഈ കോട്ടയിലാണ് വാക്ചാതുരി നല്‍കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബ്ലാർണി സ്റ്റോൺ എന്ന മാന്ത്രികക്കല്ല്

Image Credit: Shutterstock
തലകീഴായി കിടന്നു മാന്ത്രികക്കല്ല് ചുംബിക്കാം

For More Webstories Visit:

https://www.manoramaonline.com/web-stories/travel.html
Read More