ആരെയും ആകര്‍ഷിക്കും ഇൗ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട്

5vh0umm709tcv0t0k043id66o3 https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel-2022 web-stories 11jppsverp2n7n2qk366lrbrrh

വൈക്കം കായലോര ബീച്ചിലെ ശിൽപങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ

Image Credit: Ranjiv Bhasi

ശിൽപ ഉദ്യാനത്തിലെ ശിൽപങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി

Image Credit: Ranjiv Bhasi

ലളിതകലാ അക്കാദമിയാണ് ശിൽപ ഉദ്യാനം നിർമിച്ചത്

Image Credit: Ranjiv Bhasi

ശിൽപ നിർമാണത്തോടെയാണ് ബീച്ചിൽ തിരക്കേറിയത്.

Image Credit: Ranjiv Bhasi
Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/travel.html
Read More