കാന്തല്ലൂരിലെ ചോലക്കാട്ടിലൂടെയൊരു ട്രെക്കിങ്

https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel-2023 4v5okf8trfeqc01hsdmmsptv3 1en6hpuh5mk75pf6ra72pr70mn web-stories

കാന്തല്ലൂരിലെ ചോലക്കാട്

ആനമുടി ചോല നാഷനൽ പാർക്കിലാണ് ഈ ട്രെക്കിങ് കാട് മന്നവൻ ചോല എന്നാണ് ഈ അതിസുന്ദര-നിഗൂഢ വനത്തിനു പേര്

ആനമുടിച്ചോലയിൽ എത്തിയാൽ താമസത്തിനായി മെത്താപ്പ് മരവീടും മൺവീടുമുണ്ട്

അതിരാവിലെ മഞ്ഞ് മലകൾക്കു മീതെ,പുതപ്പുപോലെ മഞ്ഞിന്റെ കാഴ്ച കാണാം

മറയൂരിൽനിന്ന് ആനക്കോട്ടപ്പാറയിലെ മുനിയറകൾ കണ്ട് യാത്ര തുടരാം..

സകുടുംബം ട്രെക്കിങ്ങിന് ഏറെപ്പേരെത്തുന്നുണ്ട്. അതിസാഹസിക റൂട്ട് അല്ലെന്നർഥം...

WEBSTORIES

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/travel.html