സൂപ്പർ കാഴ്ചകളുമായി വാഗമൺ

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel-2023 hlguvi6p0l9dctpm7olose9ip 5sl2gvckc3arp1rt3h77rbg42t illikkalkallu-marmala-waterfalls-thangalpara-monsoon-destination

ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ

ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ.

ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ.

മാർമല വെള്ളച്ചാട്ടം. 60 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽനിന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം

മാർമല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ട്രക്കിങ്.

Image Credit: Jimmy Kamballur

തങ്ങൾപാറയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച. പാറകളുടെ ഇരുവശത്തുമായി വലിയ ഗർത്തങ്ങളുണ്ട്

തങ്ങൾപാറയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.