ജലോത്സവം ആസ്വദിച്ച് ബില്ലി

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 5k6s531gipvepk7h74vm4r9qgl-list t4bs1j7dcec76c92eme1jpfhn

കൈനകരിക്കാരൻ ജോപ്പൻ ചേട്ടനൊപ്പം വള്ളത്തിൽ എത്തിയ ബില്ലി എന്ന നായ്ക്കുട്ടി.

Image Credit: Jimmy Kamballur

തല ഉയർത്തി പിടിച്ചുള്ള ബില്ലിയുടെ നോട്ടം ആരുടെയും ഹൃദയം കവരും

വള്ളംകളി പ്രേമികൾ പ്രഛന്ന വേഷത്തിൽ ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ

ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയിൽ ഒന്നാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ

ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയിൽ ഒന്നാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ

ചമ്പക്കുളം മൂലം ജലോത്സവത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

ചമ്പക്കുളം മൂലം ജലോത്സവത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

Web Stories

https://www.manoramaonline.com/web-stories/travel.html

www.manoramaonline.com/web-stories
Read Article