അതിസുന്ദരം, ആമ്പൽപ്പൂക്കൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-travel 6va8akm3tbb21ekh30v62hjubt pitt9gm98cbts2seg71aq0uv3 content-mm-mo-web-stories-travel-2024 ambal-flowers-full-bloom-kottayam-kollad-water-lilly-images

നൃത്ത അധ്യാപിക അരുന്ധതി ദേവി കൊല്ലാട് കിഴക്കുപുറത്തെ ആമ്പൽപ്പൂക്കൾക്കൊപ്പം

Image Credit: Ciby K Thampi, Kollad

200 ഏക്കറിലധികം വരുന്ന പാടം നിറയെ ഇവിടെ പൂക്കളുണ്ട്

Image Credit: Ciby K Thampi, Kollad

പിങ്ക് വസന്തമൊരുക്കി കൊല്ലാട്

Image Credit: Ciby K Thampi, Kollad

രാവിലെ 6 മുതൽ 9 വരെ ആമ്പൽകാഴ്ചകൾ കാണാം

Image Credit: Ciby K Thampi, Kollad

കൃഷി കഴിഞ്ഞ പാടശേഖരങ്ങളിലാണ് ആമ്പൽപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്

Image Credit: Ciby K Thampi, Kollad
Web Stories
Read Article