1000 കോടി ക്ലബിലെ ചിത്രങ്ങളുമായി ആതിര

2reksfu2hcjhm8o7cgu3dg6opo 448e4buo7nkjg5d63iop6gti2s content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 athira-diljith-film-pro

സിനിമ പിആർഒ മേഖലയിൽ ശക്തയായ വനിതാ സാന്നിധ്യം

അഞ്ച് വർഷം, നൂറ്റിയമ്പതോളം സിനിമകളിൽ ജോലി ചെയ്തു

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലെ ഹിറ്റ് പടങ്ങളുടെ പിആർഒ

5 വർഷം കൊണ്ട് 1000 കോടി രൂപയുടെ പിആർ വർക്ക് ചെയ്തു

ആകെ 1000 കോടി മുതൽമുടക്കുള്ള മൂന്ന് സിനിമകൾക്കാണ് ഇൗ വർഷം പി ആർ വർക്ക് ചെയ്തത്

ഞാനും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.