സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം: പി. സതീദേവി (വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ)

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 29ogv2rp1h6r03ovv501i6cnaj womens-day-reactions ndrt45r037cue203k3o82qhrr

സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സമൂഹത്തിൽ തുല്യ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കണം: ലെന (ചലച്ചിത്രതാരം)

കേരള സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും ലിംഗസമത്വം ഇല്ല: ഷാനി പ്രഭാകരൻ (മാധ്യമപ്രവർത്തക)

ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹം പൊരുതി നേടിയ സ്ത്രീത്വമാണ്: രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ (ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റ്)

സമൂഹത്തിൽ ലിംഗ സമത്വം ഇപ്പോഴും കിട്ടാക്കനിയാണ്: എച്ച്മുക്കുട്ടി (എഴുത്തുകാരി)