അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സീമ വിനീത്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 1pvk9962tv77sa0220m6nmuv47 6lom43megkjg56fuqlpc9qb5q4 trans-woman-seema-vineeth-s-viral-facebook-post

‘ജോലിക്കു പോകാൻ വണ്ടിക്കൂലി പോലും വീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ചില്ല’

നേരിട്ടത് കടുത്ത അവഗണനകളെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി സീമ

‘ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കളിയാക്കലുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു’

‘കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായി’

ഒരുരാത്രി പോലും സമാധനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സീമ

പിന്നിട്ടതത്രയും കനൽ വഴികളാണെന്നും സീമ പറയുന്നു