വീടും സ്ഥലവും താരത്തിന് എഴുതി നൽകി ആരാധകൻ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 chitrangda-singh-says-a-fan-named-her-owner-of-his-home 5ukcei7s9hicru420c1nsse2cu 7nbkdisuv5vs4chkg7t8lgv0uq

17 വർഷമായി സിനിമാ രംഗത്തുള്ള താരമാണ് ചിത്രാംഗദ സിങ്

ഒരാൾ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള മുദ്രപ്പത്രങ്ങൾ എനിക്കയച്ചു

മുദ്രപ്പത്രം മുംബൈയിലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്കു കൃത്യമായി എത്തി

അയാൾക്ക് എന്റെ വിലാസം അറിയാമെന്നത് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചു.