കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ആലിയ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 2mrcmvlc3dmh99tcje9cdhe8uh 71c7ltf0lao564r7cm0t9ls099 alia-bhatt-ranbir-kapoor-baby-return-to-work

ഒരു കുഞ്ഞ് വരുന്നതോടെ ജീവിത യാത്ര അൽപംകൂടി പുതുമയുള്ളതാകും

കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഉടൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് രണ്‍ബിർ പറഞ്ഞു

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ രൺബിർ സന്തോഷവാനാണ്

ഞാൻ സിനിമയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല