അക്രമങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവൾ വിധേയയായി

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 3jmhf1qi1p2oikbbj3bqssdoom 76o9toh2hrqs42h7iaftugn4me international-day-for-the-elimination-of-violence-against-women

സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓർമിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യാന്തരദിനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഫോട്ടോഷൂട്ട്

അവകാശങ്ങളെന്തെന്നറിയാതെ അതിക്രമങ്ങൾക്കു മാത്രം അവൾ വിധേയയായി

അരുതുകളിനി വേണ്ട, അഭിപ്രായങ്ങളും വേണ്ട. അവകാശങ്ങളെന്തെന്ന് അവൾക്കറിയാം

അരുതുകൾ കേൾക്കാതെ അവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുയരട്ടെ