ആർത്തവരക്തത്തിൽ നിന്ന് ഫേസ്മാസ്കുമായി യുവതി

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 6vbbsahlh574tmbknsiha5nc4j 1mgpq5jj2mma9msnnu0ituj93u woman-uses-period-blood-as-face-mask-says-its-nourishing-for-skin

അമേരിക്കക്കാരിയായ ഗിന ഫ്രാൻസസാണ് വിചിത്രമായ ആശയവുമായി എത്തിയത്.

ചെടികൾക്കുള്ള വളമായും ആർത്തവ രക്തം ഉപയോഗിച്ചു

പെയിന്റിങ് ചെയ്യാനും ആർത്തവ രക്തം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നും യുവതി

യുവതിയുടെ ആശയം അറപ്പുളവാക്കുന്നതാണെന്നാണ് വിമർശനം