പിതാവിന്റെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തെ കുറിച്ച് ഖുശ്ബു

khushbu-sundar-says-her-father-sexually-abused-her content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 2983sgenhrm0pdb37c5ji8l1ar 3bvp4eb0berib0kgf7fvvsvdok

8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാക്കി.

മകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ അവകാശമാണെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ധാരണ

15–ാം വയസ്സിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്

ഭർത്താവിനെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അമ്മ

16 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി