ലോ പഠിച്ച പാചകക്കാരി ബട്ടർ ചിക്കനുണ്ടാക്കി പ്രേക്ഷകമനസ്സിൽ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 17fun2a2fr06lf2nmtu86povh8 4dt58b9mvfmnr73cf7o3vadm24 dr-lakshmi-nair-opens-up-her-life

മാതാപിതാക്കൾ വളരെ കർക്കശക്കാരായിരുന്നു എന്ന് ലക്ഷ്മി നായർ

എങ്ങനെയൊക്കെയോ പാചകത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ’

22–ാം വയസ്സിൽ വിവാഹിതയായതാണ് ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കു തുടക്കം

പുരുഷന്മാർ വസ്ത്രധാരണരീതിയെ ആസ്വദിച്ചാണ് വിമർശിച്ചത്

കാലത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ലക്ഷ്മി നായർ